Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Og?oszenia niedzielne

Og?oszenia Duszpasterskie 14 kwietnia 2019 1. Dzisiaj Niedziela Palmowa. Rozpoczynamy Wielki Tydzie? Pami?tk? bolesnej m?ki, okrutnej ?mierci i chwalebnego zmartwychwstania naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 2. Dzisiaj w Tarnowie jest Diecezjalny Dzie? M?odych. 3. Msza ?w. dla dzieci b?dzie dzi?...

Czytaj więcej..

Informacja

Administrator danych osobowych informuje, ?e wszystkie dane osobowe na stronie internetowej parafii pw. ?w. Ma?gorzaty w D?bnie umieszczone zosta?y za zgod? osb, ktrych dane dotycz? lub umieszczone s? na podstawie prawa....

Czytaj więcej..

Modlitwa za V Synod Diecezji Tarnowskiej

MODLITWA W INTENCJI SYNODU Bo?e w Trjcy ?wi?tej Jedyny, zgromadzeni we wsplnocie tarnowskiego Ko?cio?a, pragniemy razem wyruszy? w drog?, aby dobrze przygotowa? i owocnie prze?y? synod diecezjalny. Prosimy Ci?, Ojcze pe?en mi?osierdzia, nape?nij nas swoj? prawd?, mi?o?ci? i pokojem, aby?my wiernie realizowali...

Czytaj więcej..

Strona Parafii Św. Małgorzaty w Dębnie

Og?oszenia niedzielne

Drukuj PDF

Og?oszenia

Duszpasterskie

14 kwietnia 2019


 1. 1. Dzisiaj Niedziela Palmowa. Rozpoczynamy Wielki Tydzie? Pami?tk? bolesnej m?ki, okrutnej ?mierci i chwalebnego zmartwychwstania naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
 2. 2. Dzisiaj w Tarnowie jest Diecezjalny Dzie? M?odych.
 3. 3. Msza ?w. dla dzieci b?dzie dzi? o godz. 1100. Kto mo?e gromadzi si? o 1045 przy wyje?dzie z Zamku, sk?d rozpocznie si? procesja palmowa i symboliczny uroczysty wjazd Pana Jezusa na osio?ku. Konkurs palm po Mszy ?w. o godz. 1100 na placu przed ko?cio?em.
 4. 4. Bg zap?a? za dzisiejsze ofiary na tac? na Wy?sze Seminarium Duchowne w Tarnowie, jako ja?mu?na postna. Po Mszy ?w. mo?na je?li kto? ma ?yczenie - z?o?y? ofiar? do puszek na parafialn? Caritas.
 5. 5. Gorzkie ?ale z kazaniem pasyjnym dzi? o godz. 1500. Serdecznie zapraszamy. Przypomnijmy o nich naszym bliskim, szczeglnie dzieciom i m?odzie?y.
 6. 6. Nie odk?adajmy spowiedzi na ostatni? chwil?, bo p?niej mo?emy nie zd??y? si? wyspowiada?. Na spowied? przyje?d?aj? ksi??a z ca?ego dekanatu.
 7. 7. Jutro w Wielki Poniedzia?ek b?dzie jeszcze mo?liwo?? skorzystania ze spowiedzi wielkanocnej: w Gwo?d?cu - od 1530 do 1800.
 8. 8. W Wielki Wtorek b?dzie te? spowied? w ?oniowej od 1500 do 1800.
 9. 9. W Wielk? ?rod? spowied? u nas w ko?ciele w D?bnie:

rano: od 800 do 1000

oraz po po?udniu: od 1500 do 1630 i od 1700 do 2000.

 1. 10. W ?rod? od 1300 pojedziemy do zg?oszonych chorych. Chorych mo?na zg?asza? w zakrystii do ?rody.
 2. 11. We wtorek o godz. 1630 swoje spotkanie ma scholka.
 3. 12. Wszystkim Jubilatom i Solenizantom tego tygodnia sk?adamy serdeczne ?yczenia i zapraszamy do uczestnictwa we Mszy ?w. oraz przyj?cia Komunii ?w.
 4. 13. W zakrystii s? caritasowskie baranki wielkanocne i paschaliki. Ofiara 5 zl.
 5. 14. W Ekstremalnej Drodze Krzy?owej z pi?tku na sobot? wzi??o udzia? 280 osb. Dzi?kujemy panu Wjtowi za ufundowanie kamizelek odblaskowych dla wszystkich uczestnikw EDK.
 6. 15. Zach?camy do kupowania prasy katolickiej. Jest m.in. nowy numer Mi?ujcie si?, a w Go?ciu jest m.in. wyja?nienie Triduum Paschalnego.
 7. 16. Zach?camy te? do s?uchania naszej tarnowskiej rozg?o?ni diecezjalnej RDN Ma?opolska, a tak?e do ogl?dania oglnopolskiej telewizji katolickiej Trwam.
 8. 17. Bg zap?a? za sprz?tanie ko?cio?a i ofiary na ?rodki czysto?ci paniom i panom z Podpor?bki.
 9. 18. Bg zap?a? za ofiary na kwiaty do Grobu Pa?skiego kolejnym r?om ?ywego r?a?ca:

R?y ojcw Jzefa Powro?nika, R?y matek Krystyny Powro?nik, R?y matek Jzefy K?usek, R?y matek Marii Mleczko.

 1. 19. Dzi?kujemy za przybranie krzy?y przydro?nych i figur. Przypominamy o oddawaniu czci krzy?owi w Wielki Pi?tek.
 2. 20. Nabo?e?stwa Wielkiego Czwartku i Wielkiego Pi?tku b?d? wieczorem o godz. 1800. Za? Liturgia ?wiat?a i Wigilii Paschalnej w Wielk? Sobot? o godz. 1930.
 3. 21. Godzina rozpocz?cia Liturgii wieczornej w Wielk? Sobot? jest zwi?zana z zachodem s?o?ca, dlatego w tym roku jest o godz. 19.30.
 4. 22. Adoracja przy ciemnicy w Wielki Czwartek do godz. 2100.

w Wielki Pi?tek przy Grobie Pa?skim do godz. 2400

i w Wielk? Sobot? od godz. 700 rano do godz. 1930.

 1. 23. Adoracja r? ?ywego R?a?ca w Wielki Pi?tek od godz. 700 rano.
 2. 24. Prosz? aby Dziewcz?ca S?u?ba Maryjna wpisywa?a si? w zakrystii na Adoracj? przy Grobie Pana Jezusa w Wielki Pi?tek i Wielk? Sobot?.
 3. 25. Drogi Krzy?owe w Wielki Pi?tek:

rano w D?bnie o godz. 900 dla dzieci;

W Jastwi rwnie? rano o godz. 900;

po po?udniu o godz. 1500 koronka do Bo?ego Mi?osierdzia i Droga Krzy?owa w D?bnie.

Droga Krzy?owa b?dzie te? o godz. 1730 bezpo?rednio przed Liturgi? Wielkiego Pi?tku, ktra rozpocznie si? o 18.00.

Wszystkie 3 cz??ci Gorzkich ?ali b?d? ?piewane bezpo?rednio po Liturgii Wielkiego Pi?tku. W ich czasie b?dzie ostatnie w tym roku kazanie pasyjne.

 1. 26. O godz. 21.30 Adoracja Chrystusa w grobie prowadzona przez M?odzie?.
 2. 27. Tradycyjnie prosimy Stra?akw o stra? przy Grobie Pa?skim.
 3. 28. Prosimy te? ministrantw i lektorw, DSM, m?odzie? oraz R?e ?ywego R?a?ca Rycerzy Niepokalanej i wszystkich wiernych parafian na adoracj? w Wielki Pi?tek i Wielk? Sobot?. Ten czas jest szczeglnie wa?ny dla naszej wiary, nadziei i mi?o?ci. To czas na wyciszenie i przemy?lenie swojego ?ycia.
 4. 29. W Wielki Pi?tek obowi?zuje post ?cis?y i abstynencja. Jest to bardzo wa?na rzecz. Nie ma w tym dniu mo?liwo?ci jakiejkolwiek dyspensy od postu.
 5. 30. ?wi?cenie Pokarmw w D?bnie w Wielk? Sobot? od godz. 900 co p? godziny do godz. 1200. W Jastwi ?wi?cenie o godz. 1000, a bezpo?rednio potem w miejscach tradycyjnych na Woli D?bi?skiej oprcz przedszkola, gdzie nie b?dzie ?wi?cenia pokarmw ze wzgl?du na ma?e zainteresowanie oraz trudno?ci organizacyjne.
 6. 31. Ofiary zbierane w Wielki Pi?tek i Wielk? Sobot? przy Grobie Pa?skim s? na utrzymanie miejsc ?wi?tych w Ziemi ?wi?tej.
 7. 32. Rezurekcja zgodnie z wielowiekow? tradycj? b?dzie w Wielk? Niedziel? o godz. 600 rano.
 8. 33. Intencje Mszy ?w. W tym tygodniu s? sprawowane Msze ?w. zintencji pogrzebowych za nast?puj?cych ?p.zmar?ych:

+ Antoni Kural, +Witold Kura, + Edward Powro?nik, +Mieczys?aw Baka, + Marcin Jakubas-Wardza?a.

Szczeg?y w gablotach.

 1. 34. Bg zap?a? ofiarodawcy, ktry ufundowa? Obraz Mi?osierdzia Bo?ego. Obraz zosta? namalowany specjalnie dla naszego ko?cio?a. Zamwi?em go ponad p? roku temu i wczoraj przywioz?em do parafii. Jest dzi? eksponowany w o?tarzu Serca Jezusowego. Po zrobieniu ram b?dzie zawieszony na ?cianie obok tego o?tarza.
 2. 35. Dzi?kujemy p. Jakubasowi za u?yczenie kucyka do procesji palmowej.
 3. 36. Dzi?kuj? paniom dbaj?cym o kwiaty oraz wszystkim, ktrzy w r?ny sposb pomagaj? i modl? si? za nasz? wsplnot? i ktrym le?y na sercu dobro naszej parafii.
 4. 37. Dzi?kuj? p. ?. Gurgulowi za naprawienie ogrodzenia cmentarza zniszczonego przez powalon? wichur? pot??n? lip?. Dzi?kuj? rwnie? stra?akom za pomoc w usuwaniu skutkw nawa?nic na cmentarzu. Przy okazji mo?emy podzi?kowa? Bogu, ?e nikomu nic si? nie sta?o i ?e pot??na sprchnia?a lipa nie polecia?a na kaplic?.
 5. 38. Z naszej wsplnoty do wieczno?ci odszed? ?p. Antoni Kural z D?bna, lat 67. Dobry Jezu, a nasz Panie
 6. 39. Dyrekcja ZSP w D?bnie zawiadamia, ?e egzaminy klasy 8 odb?d? si? w poniedzia?ek o godz. 8.30. Uczniowie przychodz? z legitymacj? szkoln? i czarno pisz?cym d?ugopisem.
 7. 40. Rwnie? Dyrekcja Szko?y Podstawowej w Woli D?bi?skiej przypomina, ?e egzamin kl. 8 b?dzie w poniedzia?ek. Harmonogram dla uczniw doje?d?aj?cych jest na stronie internetowej szko?y.
 8. 41. Wjt Gminy D?bno w imieniu pani Minister Jzefy Szczurek-?elazko serdecznie zaprasza mieszka?cw D?bna, Woli D?bi?skiej i Jastwi na spotkanie z pani? Minister w dniu 28 kwietnia 2019 o godz. 17.00 w budynku Ochotniczej Stra?y Po?arnej w D?bnie.
 9. 42. Ca?y czas sk?adamy udokumentowane podania o dotacje na renowacje zabytkw i stajemy do konkursw konserwatorskich. Chcia?bym poinformowa?, ?e otrzymali?my dotacj? 126 750. z?. od Marszalka Wojewdztwa Ma?opolskiego na kontynuacj? konserwacji freskw oraz kamiennych obramowa? okiennych. Jest to du?a szansa na szybsze posuni?cie prac konserwatorskich w naszym ko?ciele, bo to du?a suma pieni?dzy, ale mo?emy j? wykorzysta? tylko wwczas, je?eli wy?o?ymy ze swojej strony tzw. wk?ad w?asny tj. 84330 z?. To te? s? bardzo du?e pieni?dze. Musimy si? zastanowi? czy damy rad? w tym roku ud?wign?? tak? inwestycj?. Z drugiej strony je?li odrzucimy tak? pomoc to mo?emy ju? nie dosta? dotacji. Prace konserwatorskie s? okropnie kosztowne. Pozostawiam wi?c Wam to pod rozwag?.
 10. 43. Kolejna sprawa to cmentarz. Jest nowy regulamin cmentarza wydany dla wszystkich cmentarzy parafialnych, wg norm ko?cielnych i pa?stwowych. Regulamin ma 23 strony i jak ju? kiedy? informowa?em - jest dost?pny w kancelarii. Jaka? forma mini b?dzie umieszczona przy cmentarzu. Przypominam, ?e cmentarz jest w?asno?ci? parafii.

Furtki s? otwarte ci?gle, bo w r?nych porach przychodzicie na cmentarz, by si? pomodli? czy wykona? prace porz?dkowe. Modlitwa za zmar?ych to nasza wdzi?czno??.

Bramy wjazdowe s? zamkni?te ze wzgl?dw bezpiecze?stwa. Wjazd na cmentarz jest zabroniony. Je?li zaistnia?aby konieczno?? wjazdu na cmentarz trzeba to bezwzgl?dnie uzgodni? z grabarzem.

Przypominam, ?e wszystkie prace zwi?zane z budow? czy renowacj? nagrobkw musz? by? uzgodnione z grabarzem, ktry zajmuje si? w imieniu parafii cmentarzem.

Dzi?kuj? wszystkim, ktrzy dbaj? o to ?wi?te miejsce i ktrym le?y na sercu porz?dek i czysto??.

Cmentarz jest miejscem ?wi?tym.

Copyright © Strona Parafii Św. Małgorzaty w Dębnie 2019

Template by Joomla Themes & Projektowanie stron internetowych.